Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Leszek Błaszczak

Leszek Błaszczak

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 79, przynależność:

Status: powołany - 23.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 Głosowanie nad Uchwałą Nr II/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2019 r. II Sesja Rady Gminy Poświętne
2019-03-26 15:54:28 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/50/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”. VI Sesja Rady Gminy- II cz wstrzymał się
2019-03-26 15:45:04 Zmiana porządku obrad IV- dodanie do porządku obrad w pkt. 19 uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. VI Sesja Rady Gminy- II cz przeciw
2019-03-26 16:03:05 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/51/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 VI Sesja Rady Gminy- II cz przeciw
2019-03-26 16:17:56 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/52/2019 w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poświętne za lata 2017 – 2018”. VI Sesja Rady Gminy- II cz za
2019-03-26 16:23:07 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/53/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy VI Sesja Rady Gminy- II cz za
2019-03-26 15:47:11 Zmiana porządku obrad V- dodanie w punkcie 20. Uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poświętne za lata 2017 – 2018”. VI Sesja Rady Gminy- II cz przeciw
2019-03-26 15:48:20 Zmiana porządku obrad VI- dodanie w punkcie 21. Uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. VI Sesja Rady Gminy- II cz wstrzymał się
2019-03-26 15:49:12 Zmiana porządku obrad VII- dodanie w punkcie 22.Uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Poświętne zadania własnego Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania pasa zieleni przy drogach powiatowych. VI Sesja Rady Gminy- II cz przeciw
2019-03-26 15:50:10 Zmiana porządku obrad VIII- dodanie do porządu obrad punktu nr 23. Sprawy bieżące. VI Sesja Rady Gminy- II cz wstrzymał się
2019-03-26 16:28:23 Głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VI/54/2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Poświętne zadania własnego Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania pasa zieleni przy drogach powiatowych VI Sesja Rady Gminy- II cz za
2019-06-25 15:57:11 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. VIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-06-25 16:50:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania za 2018 rok.- DRUK NR 7 VIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-06-25 16:52:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.- DRUK NR 8 VIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-06-25 16:55:08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poświętne za rok 2018.- DRUK NR 9 VIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-06-25 18:16:30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2028.- DRUK NR 11 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:19:19 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Poświętne.- DRUK NR 12 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:24:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości- DRUK NR 13 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:27:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/11/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r.w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych.- DRUK NR 14 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:31:21 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.- DRUK NR 15 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:34:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne. DRUK NR 16 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:42:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne. DRUK NR 17 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:44:29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne. DRUK NR 18 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:49:54 Głosowanie nad przyjęciem uchwały sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.- DRUK NR 19 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:52:50 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.- DRUK NR 20 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 18:56:42 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.- DRUK NR 21 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 19:03:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Poświętne w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Poświętne.- DRUK NR 22 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-06-25 15:55:00 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. VIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-06-25 20:01:05 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca- DRUK NR 23 VIII Sesja Rady Gminy przeciw
2019-06-25 17:59:21 Glosowanie nad przyjęciem uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej- druk nr 10 VIII Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 15:57:49 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- zniesienie z porzadku obrad uchwały druk nr 41 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 16:04:50 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 16:06:17 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX Sesji Rady Gminy X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 17:11:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r - DRUK NR 34 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 17:18:16 Głosowanie nad przyjęciem projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2028. - DRUK NR 35 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 17:20:46 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2020 r. DRUK NR 36 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 17:28:06 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. - DRUK NR 37 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 18:10:24 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/32/2003 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Poświętne. - DRUK NR 39 X Sesja Rady Gminy przeciw
2019-10-22 18:33:19 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. DRUK NR 40 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 19:08:39 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. DRUK NR 42 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 19:01:23 głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Ostrowik o przyznanie w 2020 roku środków z funduszu sołeckiego -DRUK NR 45 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 15:59:28 Zmiana porządku obrad- wprowadzenie uchwały o f. sołeckim msc. Ostrowik X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 16:00:24 Zmiana porządku obrad- zdjęcie z porządku obrad uchwały druk nr 38 X Sesja Rady Gminy za
2019-10-22 18:59:34 Głosowanie nad przyjęciem wniosku formalnego B. Ulejczyka- zmiana w uchwale druk nr 45 w par. 1 na "przyjmuje się wniosek zebrania wiejskiego(...)" X Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:35:57 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- wprowadzenie do porządku projektu uchwały- druk nr 58 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:40:43 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:45:24 Głosowanie nad przyjeciem protokołu z X Sesji Rady Gminy. XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 17:13:35 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. - DRUK NR 46 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 17:19:17 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.- DRUK NR 47 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 19:17:35 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2020.- DRUK NR 48 XI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-12-17 19:30:28 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020-2028. - DRUK NR 49 XI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-12-17 19:38:22 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/91/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”.- DRUK NR 50 XI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2019-12-17 19:44:33 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Poświętne prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dąbrowica.- DRUK NR 51 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:36:54 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- wprowadzenie do porządku projektu uchwały- druk nr 59 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:37:49 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- wprowadzenie do porządku projektu uchwały- druk nr 60 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 19:50:18 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Poświętne oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.- DRUK NR 54 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 20:02:20 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty.- DRUK NR 55 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 20:40:49 Głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie skargi - uznanie skargi za zasadną.( DRUK NR 57) XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 20:52:33 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne.- DRUK NR 58 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 20:55:43 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.-DRUK NR 59 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 21:01:32 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.- DRUK NR 60 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:34:32 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- zdjęcie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w Wólce Dąbrowickiej- Druk nr 53 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 16:31:29 Głosowanie nad zmianą porządku obrad- zdjęcie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w Turzu- Druk nr 52 XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 20:00:09 Głosowanie nad wnioskiem radnej Iwony Nagraby- wykreślenie punktu 3 z załącznika do projektu uchwały- druk nr 55 XI Sesja Rady Gminy przeciw
2019-12-17 20:01:14 Głosowanie nad wnioskiem radnego S. Rosłona - zmiana brzmienia punktu 3 załącznika do uchwały- druk nr 55" włączenia dodatku wiejskiego do wynagrodzenia lub jego likwidacja" XI Sesja Rady Gminy za
2019-12-17 20:26:05 Głosowanie nad stanowiskiem - uwzględnia się wniosek mieszkanki XI Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 14:51:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Turzu. – DRUK NR 66 XIII Sesja Rady Gminy przeciw
2020-02-25 14:54:21 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Wólce Dąbrowickiej. - DRUK NR 67 XIII Sesja Rady Gminy przeciw
2020-02-25 15:11:42 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poświętne na rok szkolny 2019/2020. - DRUK NR 68 XIII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 15:39:36 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne. - DRUK NR 69 XIII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 15:56:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne. - DRUK NR 70 XIII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 16:07:08 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/113/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” w Poświętnem oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności. - DRUK NR 71 XIII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 16:10:09 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +” w Poświętnem. - DRUK NR 72 XIII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 16:13:50 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem. - DRUK NR 73 XIII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 16:37:53 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Poświętne do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. - DRUK NR 74 XIII Sesja Rady Gminy przeciw
2020-02-25 16:43:01 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. - DRUK NR 75 XIII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 16:45:54 Głosowanie nad przyjeciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych. - DRUK NR 76 XIII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 16:51:59 Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne. DRUK NR 77 XIII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 15:38:38 głosowanie nad przyjeciem zmian do projektu uchwały- druk nr 69 XIII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 15:55:07 Głosowanie nad przyjeciem zmian w projekcie uchwały- druk nr 70 XIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 10:41:13 Przyjęcie porządku obrad. XX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-12-30 10:43:10 Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy. XX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-12-30 11:34:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.- DRUK NR 122 wraz z autopoprawkami DRUK NR 122A i DRUK NR 122B XX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-12-30 11:39:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. – DRUK NR 123 XX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-12-30 11:51:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poświętne na 2021 rok. z poprawką radnych -DRUK NR 124 XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 12:05:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia „Klubu Senior+” w Międzylesiu oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności. – DRUK NR 125 XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 12:09:59 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Poświętnem oraz nadania mu statutu. – DRUK NR 126 XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 13:05:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Wólce Dąbrowickiej. – DRUK NR 127 XX Sesja Rady Gminy przeciw
2020-12-30 13:10:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Turzu. – DRUK NR 128 XX Sesja Rady Gminy przeciw
2020-12-30 13:13:57 Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/116/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne. – DRUK NR 129 XX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-12-30 13:16:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/135/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. – DRUK NR 130 XX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-12-30 13:20:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego. – DRUK NR 131 XX Sesja Rady Gminy za
2020-12-30 13:22:42 Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. – DRUK NR 132 XX Sesja Rady Gminy wstrzymał się